Tel.: (68) 356 66 61 Mobile: 605 969 200 ; 605 267 527

OFERTA

Zespół pracowników naszego biura, to specjaliści z dużym doświadczeniem zdobytym w trakcie wieloletniej współpracy ze znanymi podmiotami gospodarczymi i indywidualnej praktyki zawodowej w wielu aspektach zdarzeń gospodarczych. Reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi organami, co ogranicza angażowanie się klienta w procedury.
 • Obsługa rachunkowo – księgowa, obejmującej:
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów;
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont;
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości;
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT;
 • Obsługa kadrowo – płacowa, obejmującej:
 • przygotowywanie umów o pracę;
 • sporządzanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę oraz sporządzanie świadectw pracy;
 • sporządzanie listy płac;
 • prowadzenie kartotek pracowniczych;
 • pełna obsługa w zakresie rozliczeń z ZUS (zgłaszanie firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, sporządzanie raportów imiennych dla pracowników);
 • elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS;
 • obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło i inne);
 • Obsługa obrotu wewnątrzunijnego i zagranicznego, obejmującego:
 • prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnego nabycia towarów i usług;
 • prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnej dostawy towarów i usług;
 • przygotowywanie sprawozdań z obrotu wewnątrzunijnego dla potrzeb Urzędów Skarbowych i Celnych;
 • rozliczanie nabycia i sprzedaży towarów z i do krajów spoza Unii Europejskiej;

 • Obsługa rachunkowo – księgowa, obejmującej:
 • doradztwo dla osób prawnych i fizycznych w ramach istniejącej działalności;
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów rejestracyjnych spółek prawa handlowego (spółki z o.o.), cywilnego (spółki cywilne, jawne i komandytowe) i działalności gospodarczej;
 • reprezentowanie zleceniodawców we wszystkich kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS, GUS i KRS;

 • Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych i finansowych:
 • deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT;
 • informacje podsumowujące obrót wewnątrzunijny VAT-UE;
 • bilans zamknięcia roku obrachunkowego, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową;
 • roczne zeznanie podatkowe;
 • przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1);
 • sprawozdania wymagane przez GUS, NBP;
 • deklaracje rozliczeniowe z ZUS;
 • analizy finansowe;
 • wnioski kredytowe dla banków i firm leasingowych;

 • Nasze biuro świadczy usługi dla osób prywatnych w zakresie:
 • rozliczeń rocznych od przychodów uzyskanych w Polsce oraz za granicą;
 • rozliczeń najmu;
 • tworzenia biznes planów w celu pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności.

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa polsko – niemieckiego:

 • Obsługa w uzyskiwaniu zasiłków na dzieci (Kindergeld)
 • Wsparcie w wypełnianiu formularzy / wniosków w języku niemieckim
 • Składanie wniosków na terenie całych Niemiec
 • Tłumaczenia zwykłe na potrzeby własne lub użytek firm

E-MAIL

info@biuronocun.pl

TELEFON

605 969 200
605 267 527

FAX

(68) 356 66 61